Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Brows and Bubbles en klant waarmee Brows and Bubbles deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. INSPANNINGEN BROWS AND BUBBLES

Brows and Bubbles zal de behandelingen naar beste vermogen en vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Brows and Bubbles zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Brows and Bubbles melden. Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Brows and Bubbles 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant deze verplichting uberhaupt niet nakomt, mag Brows and Bubbles 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Brows and Bubbles de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Brows and Bubbles de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4. BETALING

Brows and Bubbles vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website (browsandbubbles.nl). De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per pin of gift voucher te voldoen. Gift vouchers zijn 1 jaar na aanschaf geldig en kunnen niet worden ingewisseld.

5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De klant voorziet de wenkbrauwsalon voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de wenkbrauw/wimperspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren/invoeren van de behandelingen. Brows and Bubbles neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem (Treatwell). Treatwell behandelt de vertrouwelijke gegevens van de Klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Brows and Bubbles zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Brows and Bubbles is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de wenkbrauw/wimperspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Brows and Bubbles is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

7. GARANTIE

Brows and Bubbles geeft 3 dagen garantie op gekochte producten tenzij deze klachten ongegrond zijn. Brows and Bubbles geeft geen garantie op behandelingen.

8. BESCHADIGING & DIEFSTAL

Brows and Bubbles heeft het recht om van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Brows and Bubbles meldt diefstal altijd bij de politie.

9. KLACHTEN

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Brows and Bubbles. Brows and Bubbles moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Brows and Bubbles de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

10. BEHOORLIJK GEDRAG

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Brows and Bubbles het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

11. RECHT

Op elke overeenkomst tussen Brows and Bubbles en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.